1981 - (םידומע השולש ינפ לע) תיריואה הישעתה לש העדומ


אבה גצומל   האיצי