1983 - (העדומה שארב איבלה) תיריואה הישעתה לש העדומ


אבה גצומל   האיצי