איבלה לש הדובעה םגד תבכרה


תיריואה הישעתה :םולצת

אבה גצומל   האיצי