ותארמה תעב איבלה


תיריואה הישעתה :םולצת

אבה גצומל   האיצי