ילאוטריו ןואיזומ
איבלה סוטמל
תונומת ןניה הז ןואיזומב תונומתה לכ
וצפוהש תיריואה הישעתה לש תוימשר
.תרושקתה יעצמאב םוסרפל ונמזב
   
הציחל תועצמאב גצומ לכ תוארל ןתינ
וא םיגצומה תמישרב םיטירפה לע
עובק לולסמב רייסלו ןושארה גצומל סנכהל
 
םיגצומה תמישר
הלילגה סקטל תדחוימ ראוד תמתוח
הארמהל ןכומ - לולסמה לע איבלה
םינפלמ טבמ - איבלה
הרוכבה תסיטל אירממ איבלה
הרוכבה תסיט לע תונותיעל העדוהה
ישארה טקיורפה סייט לש וייח תורוק
הרוכבה תסיטמ רזוח לומש םחנמ סייטה

ךרד ינויצ - איבלה
1981 - העדומ
1983 - העדומ
איבלה סוטמ לש רקיטס
איבלה לש הדובעה םגד
םינושארה סופיטה יבא
הלילגה סקטל הנמזה
הלילגה סקט תינכת
הלילגה סקטל הינח ות
   
םינואיזומל הסינכה רתאל הרזחב
 
 
רוביצ יסחי ןענכ י"ע םקוהו ןנכות ןואיזומה
info@kanaan.co.il