איבלה תלילג סקטל תדחוימ ראוד תמתוח


אבה גצומל   האיצי