איבלה תלילג סקט יחרואל הינח ות


אבה גצומל   האיצי