איבלה לש ישאר טקיורפ סייט ,לומש םחנמ לש וייח תורוק
איבלה תארמה םויב תיריואה הישעתה י "ע תונותיעל ורסמנש יפכ


אבה גצומל   האיצי