איבלה לש הרוכבה תסיט לע תונותיעל העדוהה


אבה גצומל   האיצי