הארמהל ןכומ לולסמה לע איבלה


תיריואה הישעתה :םולצת

אבה גצומל   האיצי