ילאוטריו ןואיזומ
ויהש תוגלפמל

ילאוטריו ןואיזומ
איבלה סוטמל

םיעשת תב ביבא-לת

ילאוטריו ןואיזומ
ורגסנש םינותיעל

   
     
  - םכבל תמושתל
םינואיזומב רוקיבה
.השילג אלו רוקיב אוה
תונלבסב ורזאתה אנ
.ןמז ךכל ושידקהו
 
 

לש תיבה רתאל
רוביצ יסחי ןענכ

 

 
 

ומקוהו וננכות םינואיזומה
רוביצ יסחי ןענכ י"ע
info@kanaan.co.il