תדחואמ םילעופ תגלפמ - ם"פמ

 

1946 - םירטונל הכרב

1958 תנשמ העדומ
1960 - יעוצקמ סוניכב תופתתשה סיטרכ
1961 - יאבצה לשממה אשונב הפיסאל הנמזה
ריעצה רודה תפיסאל הנמזה
1981 תנשמ העדומ