ילאוטריו ןואיזומ
ויהש תוגלפמל

ןויצ ילעופ - הדובעה תודחא
ןמית יאצוי תירב
ש"ד
שדחה רודה תגלפמ
היחתה
תורח
שפוח
תילרבילה הגלפמה
םייאמצעה םילרבילה
םעל
דקומ
ןושארה לגעמה
תובשיתהה תגלפמ
החפשמב רבגה תויוכז
י"אפמ
ם"פמ
י"קמ
םישנה תגלפמ
ןורש וטאלפ
םירוחשה םירתנפה
םינויצה םירתנפה
תיביסרגורפה הגלפמה
םייללכה םינויצה
תיתכלממה המישרה - יפר
ץמוא - יפר
ח"קר
ןויצמולש
לארשיל םולש - ילש
הנומא םלת
תינויצ תושדחתהל העונתה
תוגלפמ ללוכ ןואיזומה
תוגלפמ םע וגזמתהש
וקספש תוגלפמ ,תורחא
אלש תוגלפמו לועפל

המיסחה זוחא תא ורבע


םקוהו ןנכות ןואיזומה
רוביצ יסחי ןענכ י"ע
info@kanaan.co.il


רתאל הרזחב
םינואיזומל הסינכה