תושדחתהל העונתה לש םיאנותיע תביסמל הנמזה
1977 - תיתרבח תינויצ