היריעה הלחה הנטקה ביבא-לת ימיב רבכ
ריעב רקבל םיקסע ישנאו םיריית ענכשל
1935-ב הנושארה היבכמה ירקבמל העדומ יהוז

תיבה רתאל הרזחב