םעפ לש ביבא-לתב ריית תויהל

   
ועיגהש םירייתה ושע המ
?הנטקה ביבא-לתל
.םהיתובקעב רויסל ואצ

רויסל ואצו תינוכמל וסנכהםינואיזומל הסינכה רתאל הרזחב

רוביצ יסחי ןענכ י"ע םקוהו ןנכות ןואיזומה

info@kanaan.co.il